Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Magyarország Kormányának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés címen, VP-4-10.1.1.-15 kódszám alatt közzétett felhívása, valamint az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címen VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszám alatt közzétett felhívása szerint a pályázó gazdálkodási napló vezetésére köteles .

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: Kamara) egy alkalmazás fejlesztésével és tagsága számára történő elérhetővé tételével szeretné megkönnyíteni a gazdálkodási napló elkészítését. Jelen dokumentum az alkalmazás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Az alkalmazást a Kamara tagjai ingyenesen vehetik igénybe. Minden kamarai tag egy gazdálkodó számára hozhat létre gazdálkodási naplót. Az alkalmazás által biztosított űrlapot az igénybevevő büntetőjogi felelőssége tudatában a valós adatokkal köteles kitölteni, az adatok valódiságáért a Kamara nem felel.

Az űrlap kitöltése során megadott adatokat az alkalmazás a hatályos jogszabályok szerint felvezeti a gazdálkodási napló megfelelő rovatába. Az űrlap kitöltésének végeztével az igénybevevő a gazdálkodási naplót xls és pdf kiterjesztésű fájlt formájában tudja letölteni. Az igénybevevő gazdálkodási napló adatainak helyességét a letöltést követően ellenőrizni köteles; a Kamara a gazdálkodási napló tartalmi elemeiért, az ahhoz köthető esetleges hátrányos jogkövetkezményekért nem vállal felelősséget.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: Kamara) által a tagjai számára ingyenesen elérhetővé tett gazdálkodási napló kitöltését segítő alkalmazását a tagok önkéntesen vehetik igénybe, és ez esetben elfogadják az általuk megadott adatok Kamara részéről történő kezelését. Az igénybevevő által megadott adatokat a Kamara elkülönítetten öt évig őrzi , utána helyreállíthatatlanul törli. Amennyiben az igénybevevő a gazdálkodási naplót ismételten kitölti, úgy az adatok megőrzésének öt éves határideje újból kezdődik. Az adatokat a Kamara a tagok számára történő szolgáltatás nyújtása végett és az esetleges jogviták rendezhetősége végett kezeli.

A Kamara az általa kezelt személyes adatokat elkülönítetten őrzi, más adatbázissal nem kapcsolja össze, és nem továbbítja harmadik személy részére, ide nem értve azt az esetet, ha az adat továbbítását jogszabály vagy hatósági előírás teszi kötelezővé.

Az érintett igénybevevő bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelését illetően az adatkezelőnél, illetve kérheti adatai helyesbítését. Amennyiben az érintett sérelmezi személyes adatainak kezelését, úgy ez ellen az adatkezelőnél tiltakozhat, valamint az Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.